Fejlfinding

Sådan afhjælpes fejl i Fjernvarmeinstallationen

Det er altid en god ide først at undersøge, om man selv kan afhjælpe eventuelle fejl. 

Brug derfor skemaet og hvis det ikke lykkes at opspore fejlen, kontakt da VVS-installatøren 
eller Ry Varmeværk Amba.

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

Ingen eller for lidt varme

Luft i anlægget(rislelyde)

Radiatorer udluftes ved luftskrue.

Radiatortermostatventil sidder fast

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling.

Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg)

Kontakt tændes - udskift eventuelt sikring.

Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg)

Regulator skrues op.

Trykdifferensregulator indstilles til for lavt drivtryk eller er defekt.

Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper dette ikke, kontakt da VVS-installatør.

Tilstoppet snavssamler

Renses af VVS-installatør.

Manglende varmt vand

Koldtvandsforsyningen afbrudt.

Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand Ventilen bevæges (motioneres) - genindstil til en højere værdi.

Luft i vandvarmer

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.

Kalkaflejringer i vandvarmer

Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatør

Rislen

Forkert indstillet trykdifferensregulator

Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad VVS-installatøren gøre det.

Susen

For højt pumpetryk (pumper findes ikke på alle anlæg)

Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk

Støj, susen

Luft i anlægget

Radiatorer udluftes ved luftskrue

Utætheder

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatør.

Dårlig afkøling

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer

Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald VVS-installatør.

Uens indstillede radiatortermostater

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden).